Deelnamevoorwaarden “Girls wake-up! WIN a box of make-up!”

Deze deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op de winactie “Girls wake-up! WIN a box of make-up!” die wordt georganiseerd door Shoplog.nl. Door deelname aan de winactie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande voorwaarden:

1. Algemeen

1.1 De Actievoorwaarden zijn van toepassing op Shoplog.nl’s winactie “Girls wake-up! WIN a box of make-up!”. De Winactie “Girls wake-up! WIN a box of make-up!” van Shoplog B.V. (hierna: “de Actie”) dient ter promotie van Shoplog.nl op social media. Shoplog B.V. kantoorhoudende aan de Veluwezoom 7-138 te (1327 AA) Almere.

1.2 De winactie “Girls wake-up! WIN a box of make-up!” houdt in dat er 3 make-up boxen t.w.v 250,- Euro per box worden verloot onder de deelnemende personen, boxen zijn samengesteld door Shoplog.nl

1.3 De totale Winactie loopt van 00 0000 2014 tot en met 8 juni 2014. Deelname aan deze Winactie is uitsluitend binnen deze periode mogelijk. Alle deelname na 8 juni 2014 aan de Winactie worden uitgesloten voor de actie.

1.4 Over de periode van 6 weken worden er 3 make-up boxen verloot, ieder box t.w.v. 250,- Euro wordt verloot in volgende periodes:

  • Make-up Box 1 deelname 00 0000 2014 tot en met 00 0000 2014
  • Make-up Box 2 deelname 00 0000 2014 tot en met 00 0000 2014
  • Make-up Box 3 deelname 00 0000 2014 tot en met 00 0000 2014

1.5 Win-box voor de winactie “Girls wake-up! WIN a box of make-up!” kunnen niet in contanten uitbetaald worden.

 

2. Deelname

2.1 Deelname aan de Winactie “Girls wake-up! WIN a box of make-up!” vindt plaats gedurende de actieperiode(zie punt 1.3). Om deel te kunnen nemen aan de Winactie dient de deelnemer het bericht van de winactie “Girls wake-up! WIN a box of make-up!” -te vinden op alle social media kanalen zo als Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest van Shoplog.nl- te liken, te taggen en te delen op eigen Facebook / Instagram / Twitter / Pinterest met een zelfverzonnen creatieve tekst ter promotie van Shoplog.nl. Deelnemer dient op de landingspagina van de Winactie gevraagde gegevens volledig in te vullen, opgegeven e-mail adres zal in database van Shoplog.nl opgenomen worden.

2.2 Alle Deelnemers van de Winactie dienen 13 jaar of ouder te zijn, woonachtig te zijn in Nederland, en in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs. Deelnemers jonger dan 16 jaar dienen voor deelname aan de Actie toestemming te hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger(s).

2.3 Iedere Deelnemer maakt eenmalig kans op de “Girls wake-up! WIN a box of make-up!” box.

2.4 De verloting van de winnende deelnemers met de daaraan verbonden make-up box t.w.v. 250,- Euro als prijs, geschiedt achteraf. Met de prijswinnaars wordt persoonlijk contact opgenomen door Shoplog.nl en zal vervolgens gecommuniceert worden via social media, waaronder Facebook, Twitter en Instagram.

2.5 Shoplog.nl behoudt zich het recht voor om op social media, waaronder Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest en Linkedin, publiekelijk bekend te maken wie tot de door Shoplog.nl geselecteerde prijswinnaars behoren en het door deze deelnemers gepubliceerde beeld- en tekstmateriaal op voorgenoemde social media te verveelvoudigen en/of openbaar te maken.

2.6 Shoplog.nl behoudt zich het recht voor om (verdere) deelname door personen (tussentijds) te weigeren en/of personen (tussentijds) uit te sluiten van het winnen van prijzen, zonder dat de Shoplog.nl daarvoor een reden hoeft te verstrekken.

2.7 Shoplog.nl behoudt zich het recht voor om Deelnemers die naar het oordeel van Shoplog.nl misbruik maken van de Winactie uit te sluiten van deelname aan de Winactie.

 

3. Overige

3.1 Shoplog.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk worden gesteld voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de Winactie. Voor de verloting van de prijzen voor de Winactie “Girls wake-up! IN a box of make-up!”, de ontvangst van de prijzen, eventuele schade tijdens het transport door de derden, kan Shoplog.nl niet aansprakelijk  worden gesteld.

3.2 Shoplog.nl behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van de Winactie te allen tijde op enige wijze te wijzigen, of aan te vullen, zonder voorafgaande kennisgeving en/of opgave van reden.

3.4 Shoplog.nl houdt zich aan de onderhavige Actievoorwaarden, alsmede aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

3.5 Op deze Winactie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.