Gebruikersvoorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Shoplog.nl biedt alle bezoekers de mogelijkheid om kostenloos de website te bezoeken. Geregistreerde gebruikers hebben de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de website middels hun profiel. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Shoplog B.V. waaronder ook www.shoplog.nl.

1.2 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.3 Onder Bezoeker wordt verstaan iedere bezoeker van de website Shoplog.nl, ongeacht of de bezoeker wel of geen profiel heeft.

1.4 Door het gebruik van Shoplog.nl aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.

Artikel 2 Aanbiedingen en Overeenkomsten

2.1 Informatie, afbeeldingen, mededelingen; schriftelijk, mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Shoplog.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en / of ontbinding.

Artikel 3 Garantie en Aansprakelijkheid

3.1 Shoplog.nl geeft geen garantie op de aangekochte artikelen via één van de websites. De Voorwaarden van de betreffende webshop, waar het artikel is gekocht, zijn van toepassing op alle aankopen gedaan bij deze webshop. Shoplog.nl is niet verantwoordelijk voor schade, fouten en het niet leveren van producten door webshops. Shoplog.nl doet haar uiterste best enkel betrouwbare webshops op Shoplog.nl op te nemen.

3.2 Shoplog.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Bezoeker of anderen. Shoplog.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

3.3 De links welke zijn opgenomen op op Shoplog.nl zijn louter informatief en veelal door derden aangeleverd. Shoplog.nl is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Uiteraard doet Shoplog.nl alles wat in haar vermogen ligt om de verstrekte informatie correct en up-to-date te houden.

3.4 De banners en andere reclame-uitingen op op Shoplog.nl worden uiterst zorgvuldig geselecteerd, echter is Shoplog.nl niet aansprakelijk voor de beelden, uitingen en doelstellingen van betreffende adverteerders.

3.5 Shoplog.nl is niet verantwoordelijk voor de communicatie tussen haar leden en biedt als platform enkel de mogelijkheden toch communicatie aan. Shoplog.nl is gerechtigd om bij ongepast gebruik van leden, zoals grof taalgebruik, discriminatie, commercieel gebruik, virussen, onwettig gebruik en overige verboden content zoals bij Artikel 4 benoemd, uitingen te verwijderen en indien er wettelijke overtredingen begaan zijn hiertoe de bevoegde instanties in te schakelen en informatie te verstrekken.

Artikel 4 Verboden content

4.1 Dit artikel geeft een opsomming van content die verboden is te plaatsen door de leden van Shoplog.nl. Shoplog.nl bepaald wat verboden moet worden aangemerkt en zal worden verwijderd. Shoplog.nl is gerechtigd om naar eigen inzicht leden te verwijderen die enig verboden content hebben geplaatst. Ter indicatie van verboden content hierbij een niet uitputtende opsomming:

  • Discriminerende content, kwetsende, aanstootgevende en pornogratische inhoud
  • Content welke oproept tot geweld en/of aanzet tot het lastigvallen van anderen
  • Content welke in strijd is met enige wet, regeling, verordening of afspraak welke gemaakt is in deze disclaimer/voorwaarden.
  • Content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen
  • Content die inbreuk maakt op de privacy of rechten van derden of Shoplog.nl
  • Pornografische content en welke in strijd is met de goede zeden
  • Content die aanzet tot illegaal gedrag
  • Spam, onterecht commercieel gedrag en overig illegaal online gedrag
  • Beeldmateriaal van een ander persoon zonder diens toestemming
  • Inhoud die ten doel zijn een politiek of religieus standpunt uit te dragen

Artikel 5 Overmacht

5.1 In geval van overmacht is Shoplog.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de bezoeker na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

5.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de bezoeker geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 6 Intellectueel eigendom

6.1 De bezoeker erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Shoplog.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

6.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële kennis van zaken, methoden en concepten.

6.3 Het is de bezoeker verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Shoplog.nl en expliciete bronvermelding, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 7 Persoonsgegevens en Account

7.1 De gegevens die door de bezoeker worden verstrekt, worden door Shoplog.nl vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden: het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbrieven.

7.2 Het plaatsen van je profielfoto en in de toekomst mogelijke andere bestanden is geheel op eigen verantwoording. Shoplog.nl is niet verantwoordelijk voor de uitingen die door leden worden geplaatst en ook staat Shoplog.nl er niet voor in als deze beelden en/of gegevens door derden onrechtmatig gebruikt worden.

7.3 Ben je jonger dan veertien (14) jaar dan moet je van je ouders of voogd toestemming hebben om een account op Shoplog.nl aan te maken. Ben je zestien (16) jaar of ouder en heb je een account op Shoplog.nl aangemaakt inclusief het accepteren van deze voorwaarden dan stem je ermee in dat je ouders of voogd je toestemming hebben gegevens je aan te melden op Shoplog.nl.

7.4 Het is verboden voor anderen dan jezelf accounts aan te maken op Shoplog.nl tenzij je hiervoor nadrukkelijk toestemming hebt van de betreffende persoon.

7.5 Shoplog.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht, zoals je ook in onze aparte privacyverklaring kunt vinden. Je staat er jegens Shoplog.nl voor in dat de informatie die je verstrekt hebt compleet is en op waarheid berust. Je stemt ermee in dat wij je gegevens opslaan en gebruiken in verband met het gebruik van Shoplog.nl. Je bent ten alle tijden gerechtigd en in de mogelijkheid je account op te heffen. Shoplog.nl zal er naar streven na opheffing van je account als je persoonsgegevens zo snel als mogelijk te verwijderen uit haar database.

7.6 Je bent ervoor verantwoordelijk dat je inloggegevens niet bij anderen dan jezelf bekend zijn. Je geeft anderen geen toegang tot je Shoplog.nl account en je bent zelf aansprakelijk voor wat derden met je account doen, met of zonder jouw toestemming tot het moment dat je ons op de hoogte stelt van enig duidelijk aantoonbaar ongeoorloofd gebruik.

7.7 Profielen zijn hoofdzakelijk voor natuurlijke personen bedoeld. Bedrijven kunnen zich bij Shoplog.nl melden voor een vermelding in het Webshops overzicht.

7.8 Shoplog.nl verstrekt geen accountgegevens aan derden.

Artikel 8 Gebruikers

8.1 Heeft u fouten gevonden in links of klachten over andere gebruikers dan kunt u dit melden bij de webmaster.

8.2 Shoplog.nl is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor commentaar dat geleverd word op personen, merken, webshops en andere rechtspersonen. Op verzoek kan Shoplog.nl overwegen schade, discriminerende en andere niet acceptabele teksten te verwijderen.

8.3 Gebruikers die zich misdragen op Shoplog.nl kunnen ten alle tijden geweigerd en verwijderd worden.

Artikel 9 Webstatistieken

9.1 Voor het analyseren van de bezoekersgedragingen maakt Shoplog.nl onder andere gebruik van Google Analytics. Hiermee worden geen privacygevoelige gegevens opgeslagen. Shoplog.nl gebruikt deze statistieken enkel om de bezoekersaantallen bij te houden, de juiste marketing in te kunnen zetten en de website gebruiksvriendelijker te maken.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11 Diversen

11.1 Shoplog.nl is als handelsnaam geregistreerd onder het bedrijf Shoplog B.V. welke is gevestigd te Almere aan de Veluwezoom 7-1.38, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 59975393.

11.2 Gelieve alle correspondentie te zenden aan Shoplog BV, Veluwezoom 7-1.38, 1327 AA, Almere. Of naar het e-mailadres of contactformulier zoals staat aangegeven op de internetsite.